Aanmelden

Het lid­maatschap dient schriftelijk te wor­den aangevraagd bij het bestuur van de NVAP.
Bij dit ver­zoek moet de moti­vatie voor het lid­maatschap wor­den benoemd en kopieën van diploma’s en bewi­jsstukken wor­den meege­zon­den, waaruit blijkt dat de aan­vrager vol­doet aan de lid­maatschapsvoor­waar­den van de verenig­ing.
Het bestuur besluit over de toe­lat­ing nadat zij haar leden ger­aad­pleegd heeft.

Secretariaat NVAP,
Zandberg 29,
6351 AJ Bocholtz.