Gecertificeerde Leden

Gecer­ti­ficeerde lid van de NVAP kun­nen wor­den diege­nen die:

  • Naast de algemene eisen de NVAP-​opleiding met goed resul­taat hebben afgerond , of een door het bestuur te beo­orde­len gelijk­waardig antro­posofisch oplei­d­ingstra­ject hebben afgelegd.
  • Werkzaam zijn in de gezond­hei­d­szorg in een klin­is­che set­ting en/​of oefe­nen prak­tijk uit met een min­i­male prak­tijkom­vang van 8 uren per week.
  • Hun reg­is­traties in het reg­uliere eigen vakge­bied bijhouden.
  • Vol­doen aan het beroep­sprofiel dat door de NVAP is beschreven.
  • Het belang erken­nen van naschol­ing en min­i­maal 20 uren per jaar naschol­ing vol­gen die betrekking heeft op de antro­posofis­che beroepsinhoud.

De registratie-​commissie die door het bestuur benoemd is, toetst de nascholing.