Publicaties

Boeken

 • Thea Giesen-​Huijg en Mar­ijke de Mare
  Juf ik ben een kunstenaar
  ISBN 9789088505820, 2015.
 • Thea Giesen-​Huijg e.a.
  Health pro­mo­tion: pre­ven­tief en curatief
  Naar een duurzame gezond­hei­d­szorg
  hoofd­stuk 9 Eval­u­atie KICK, een kun­stzin­nige sociale vaardighei­d­strain­ing voor kinderen uit het clus­ter IV Onderwijs.
 • Ad Dekkers
  Psy­chother­a­pie van de menselijke waardigheid
  Oefenin­gen­boek
  Uit­gev­erij Christo­foor Zeist 2011
  ISBN 9 789060 386576.
 • Mar­ijke Bijloo e.a.
  Karma en hand­i­cap
  Gezicht­spun­ten voor de prak­tijk
  Uit­gegeven door de Ned­er­landse Verenig­ing van Antro­posofis­che Zorgaanbieders.
 • Christie Amons, Thea Giesen e.a.
  Ped­a­gogie een kunst, een kunde
  Uit­gev­erij Christo­foor Zeist
  ISBN 90−6238−759−4.
 • Christie Amons, Thea Giesen e.a.
  Het dilemma van de morele opvoed­ing
  Wie moet er wat aan doen?
  Uit­gev­erij Christo­foor Zeist 2008
  ISBN 97−8906−0388−969.
 • Mar­ijke Bijloo e.a.
  Bij­zon­dere momenten
  Het bij­zon­dere en gewone in gezin­s­ther­a­pie
  Reflec­tie op het werk in een polik­lin­iek voor kinder-​en jeugdpsy­chi­a­trie
  Sticht­ing onder­zoek je eigen werk Arn­hem nr 20
  ISBN 90−74228−19−4.
 • Mar­ijke Bijloo, Tru­ida de Raaf, Thea Giesen e.a.
  Ontwik­kel­ingsstoor­nissen bij kinderen
  Opvoed­ing en behan­del­ing in de heilped­a­gogie
  Uit­gev­erij Van Gor­cum Assen
  ISBN 90−232−3441−3.
 • Mar­ijke Bijloo, Tru­ida de Raaf, Thea Giesen, Christie Amons-​Lievegoed, Ad Dekkers, Hen­ri­ëtte Dekkers-​Appel, Louise Berk­hout
  Ontwik­kel­ingsstoor­nissen bij kinderen
  Medisch Ped­a­gogis­che begelei­d­ing en behan­del­ing
  derde geheel herziene druk 2004
  Uit­gev­erij Van Gor­cum Assen
  ISBN 90−232−4012.
 • Ontwik­kel­ingsstoor­nissen bij kinderen
  vijfde geheel herziene druk 2009
  ISBN 9789023245551
  Uit­gev­erij Van Gor­cum Assen.
 • Mar­ijke Bijloo e.a.
  Goede zorg
  Ethis­che– en method­is­che aspecten
  Een antro­posofis­che benader­ing van kinder– en jeugdpsy­chi­a­trie en zorg voor mensen met ontwik­kel­ing­sprob­le­men.
  Uit­gev­erij Christofoor/​Heilpedagogisch Ver­bond Zeist
  ISBN 90 – 6238-​7 – 90-​x.
 • Henk de Brey. In: E.W. Baars en G.H.van der Bie (red.)
  Ontwik­kel­ing van de APT-​2000, een per­soon­lijkhei­d­stest om astrale kwaliteiten in het karak­ter van de mens te kun­nen meten
  impli­caties voor gebruik in de psy­chother­a­pie.
  Prak­tijkon­der­zoek in de antro­posofis­che gezond­hei­d­szorg.
  Hogeschool Lei­den, 2008
  ISBN 9789081070829.
 • Henk de Brey en Emi­lie Caljé-​Luytjes.
  Impli­caties van de dubbele plan­eten­processen voor psy­chother­a­peutis­che diag­nos­tiek
  een verken­ning vanuit antro­posofisch per­spec­tief
  NVAP-​cahier, 2007.
 • Emi­lie C. Caljé-​Luytjes.
  De dubbele plan­eten­processen in de lev­ensloop, een verken­ning.
  Uit­gegeven in eigen beheer
  Rot­ter­dam 2010.
 • Ad Dekkers
  Weten wie je bent
  Med­i­tatief omgaan met herin­ner­in­gen
  Uit­gev­erij Vrij Geestesleven Zeist
  ISBN 90−6038−415−6.
 • Ad Dekkers e.a.
  Het psy­chi­a­trisch denken als spiegel van de mens
  Uit­gev­erij Nearchus C.V. Ams­ter­dam
  Bernard Lieve­g­oed­ klin­iek Bilthoven 1994
  ISBN 90−73310−07−05.
 • Hen­ri­ëtte Dekkers-​Appel, Ad Dekkers e.a.
  Psy­chother­apy and humanity’s strug­gle to endure
  Antro­po­soph­i­cal approaches
  Ver­lag am Goetheanum Dor­nach
  ISBN 3−7235−1117−1.
 • Inter­view mit Hen­ri­ette und Ad Dekkers
  Aspekte anthro­posofis­cher Psy­chother­a­pie
  das Ver­ste­hen des Men­schen öffnet Wel­ten
  Flens­burger Hefte III/​2003/82
  Ver­lag am Goetheanum Dor­nach
  ISBN 3−935679−14−9.
 • Hen­ri­ette Dekkers e.a.
  Bor­der­line Erkrankun­gen
  Beiträge zur Aus­gestal­tung einer antro­posophis­chen Psy­chother­a­pie
  Ver­lag Freies Geis­tesleben Stuttgart
  ISBN 3−7725−1747−1.
 • Rudolf Steiner
  nawo­ord door Hen­ri­ëtte Dekkers-​Appel
  Psy­chosofie
  De dynamiek van de ziel;
  Uit­gev­erij Vrij Geestesleven Zeist
  ISBN 90−6038−386−9.

Artike­len in Tijdschriften

 • Inter­visie, een mogelijkheid tot beroeps­matige en per­soon­lijke ontwik­kel­ing
  Hilly Siksma
  Reliëf lente 2012.
 • Psy­chother­a­pie
  Inter­na­tionale Struk­tur der Psychotherapie-​Verbände 2009
  Ad Dekkers en Hen­ri­ëtte Dekkers-​Appel
  Goetheanum
  Medi­zinis­che Sek­tion
  Tätigkeits­bericht 2009/​Projekte 2010.
 • Waar haakt de puber af?
  En hoe haakt hij weer aan?
  inter­view met Jacques Meul­man
  Motief jan­u­ari 2010.
 • Heimat­losigkeit: Pubers in deze tijd
  Anne Rijke
  Motief jan­u­ari 2010.
 • De ziel als instru­ment
  wat je niet velt, maakt je sterker
  artikel naar aan­lei­d­ing van het 25 jarig bestaan van de nvap
  inter­vieuws met Els van Beek, Ronald Kooy en Jacque­line Ger­brands
  Motief 132 sep­tem­ber 2009.
 • Motief van Ad Dekkers
  Antro­posofis­che psy­chother­a­pie grond­vesten
  Motief 132 sep­tem­ber 2009.
 • Wonen in een huis met alle deuren open
  over HSP, hooggevoe­ligheid ofwel hoogsen­si­tiviteit
  uit­gelegd door Mir­jam van den Wilden­berg
  Weled­aberichten 222 Herfst 2009.
 • Het derde-​vierde lev­en­s­jaar
  Hen­ri­ëtte Dekkers-​Appel
  Vrije Opvoed­kunst
  nr 7⁄8 2007.
 • Heilped­a­gogis­che method­iek in dag­cen­tra voor jonge kinderen met een ontwik­kel­ingsachter­stand Tru­ida de Raaf.
  Ita Weg­mansticht­ing Drieber­gen.
  Verken­ning maart 2001.

 

TV

 • Piet van IJzen­doorn bij ‘altijd wat’ van de ncrv. dd 24 april 2012.