De Ned­er­landse Verenig­ing ter bevorder­ing van Antro­posofis­che Psy­chother­a­pie, de NVAP, stelt zich ten doel het bevorderen en ontwikke­len van antro­posofis­che psychother­a­pie en haar beroeps­uit­oe­fen­ing.
Antro­posofis­che psy­chother­a­pie vindt haar grond­slag in de geestesweten­schap­pelijke inzichten zoals deze door Rudolf Steiner zicht­baar gemaakt zijn. Deze geestesweten­schap wordt sinds­dien bin­nen het kader van de inter­na­tionale Freie Hochschule für Geis­teswis­senschaft te Dor­nach in Zwit­ser­land verder ontwikkeld.
De mens wordt vanuit het antro­posofisch mens­beeld beschouwd als een geestelijk wezen dat zich op aarde steeds verder ontwikkelt. Lichaam, ziel en geest zijn daar­bij met elkaar ver­bon­den. De begrip­pen karma en reinkar­natie vin­den zo hun uit­drukking.

De NVAP is een beroepsv­erenig­ing voor hen die werkzaam zijn in de diag­nos­tiek, gespreks– en psy­chother­a­pie, kinder– en jeugdther­a­pie en orthope­d­a­gogiek.
Het begrip psy­chother­a­pie dient dan ook in zeer brede zin te wor­den opgevat.

De NVAP streeft haar doel na door:

  • het ver­zor­gen van een posta­cad­emis­che oplei­d­ing in samen­werk­ing met de Acad­e­mie voor Antro­posofis­che Gezondheidszorg;
  • het organ­is­eren van stud­ieda­gen voor haar leden;
  • het houden van con­fer­en­ties en infor­matie dagen over actuele psy­chother­a­peutis­che onderwerpen;
  • het onder­houden van inter­na­tionale kontakten.

De NVAP is wereldwijd verbonden met zuster verenigingen in de IFAPA, de internationale Federatie voor Antroposofische Psychotherapie.