De Ned­er­landse Verenig­ing ter bevorder­ing van Antro­posofis­che Psy­chother­a­pie, de NVAP, stelt zich ten doel het bevorderen en ontwikke­len van antro­posofis­che psychother­a­pie en haar beroeps­uit­oe­fen­ing.
Antro­posofis­che psy­chother­a­pie vindt haar grond­slag in de geestesweten­schap­pelijke inzichten zoals deze door Rudolf Steiner zicht­baar gemaakt zijn. Deze geestesweten­schap wordt sinds­dien bin­nen het kader van de inter­na­tionale Freie Hochschule für Geis­teswis­senschaft te Dor­nach in Zwit­ser­land verder ontwikkeld.
De mens wordt vanuit het antro­posofisch mens­beeld beschouwd als een geestelijk wezen dat zich op aarde steeds verder ontwikkelt. Lichaam, ziel en geest zijn daar­bij met elkaar ver­bon­den. De begrip­pen karma en reinkar­natie vin­den zo hun uit­drukking.

De NVAP is een beroepsv­erenig­ing voor hen die werkzaam zijn in de diag­nos­tiek, gespreks– en psy­chother­a­pie, kinder– en jeugdther­a­pie en orthope­d­a­gogiek.
Het begrip psy­chother­a­pie dient dan ook in zeer brede zin te wor­den opgevat.

De NVAP streeft haar doel na door:

  • het ver­zor­gen van een posta­cad­emis­che oplei­d­ing in samen­werk­ing met de Acad­e­mie voor Antro­posofis­che Gezondheidszorg;
  • het organ­is­eren van stud­ieda­gen voor haar leden;
  • het houden van con­fer­en­ties en infor­matie dagen over actuele psy­chother­a­peutis­che onderwerpen;
  • het onder­houden van inter­na­tionale kontakten.

De NVAP is lid van de NVAZ, de Nederlandse Vereniging van antroposofische zorgaanbieders.

De NVAP is wereldwijd verbonden met zuster verenigingen in de IFAPA, de internationale Federatie voor Antroposofische Psychotherapie.