Ad Dekkers
Psy­chother­a­pie van de menselijke waardigheid
Oefenin­gen­boek
Uit­gev­erij Christo­foor Zeist 2011
ISBN 9 789060 386576.

Ad Dekkers
Weten wie je bent
Med­i­tatief omgaan met herin­ner­in­gen
Uit­gev­erij Vrij Geestesleven Zeist
ISBN 90−6038−415−6.

Thea Giesen-​Huijg en Mar­ijke de Mare
Juf ik ben een kunstenaar
ISBN 9789088505820, 2015.

Christie Amons, Thea Giesen e.a.
Ped­a­gogie een kunst, een kunde
Uit­gev­erij Christo­foor Zeist
ISBN 90−6238−759−4.

Christie Amons, Thea Giesen e.a.
Het dilemma van de morele opvoed­ing
Wie moet er wat aan doen?
Uit­gev­erij Christo­foor Zeist 2008
ISBN 97−8906−0388−969.

Tru­ida de Raaf, Thea Giesen, Christie Amons-​Lievegoed, Ad Dekkers,
Hen­ri­ëtte Dekkers-​Appel, Louise Berk­hout, Marijke Bijloo
Ontwik­kel­ingsstoor­nissen bij kinderen
vijfde geheel herziene druk 2009
ISBN 9789023245551
Uit­gev­erij Van Gor­cum Assen.

Mar­ijke Bijloo e.a.
Goede zorg
Ethis­che– en method­is­che aspecten
Een antro­posofis­che benader­ing van kinder– en jeugdpsy­chi­a­trie en zorg voor mensen met ontwik­kel­ing­sprob­le­men.
Uit­gev­erij Christofoor/​Heilpedagogisch Ver­bond Zeist
ISBN 90 – 6238-​7 – 90-​x.

Henk de Brey
APT-2000, Planetenqualitäten in der psychotherapeutischen Diagnostik.
Merkurstab, 1/2014

Henk de Brey. In: E.W. Baars en G.H.van der Bie (red.)
Ontwik­kel­ing van de APT-​2000, een per­soon­lijkhei­d­stest om astrale kwaliteiten in het karak­ter van de mens te kun­nen meten
impli­caties voor gebruik in de psy­chother­a­pie.
Prak­tijkon­der­zoek in de antro­posofis­che gezond­hei­d­szorg.
Hogeschool Lei­den, 2008
ISBN 9789081070829.

Henk de Brey en Emi­lie Caljé-​Luytjes.
Impli­caties van de dubbele plan­eten­processen voor psy­chother­a­peutis­che
diag­nos­tiek een verken­ning vanuit
antro­posofisch per­spec­tief
NVAP-​cahier, 2007.

Emi­lie C. Caljé-​Luytjes.
De dubbele plan­eten­processen in de
lev­ensloop, een verken­ning.
Uit­gegeven in eigen beheer
Rot­ter­dam 2010.

Ad Dekkers e.a.
Het psy­chi­a­trisch denken als spiegel van de mens
Uit­gev­erij Nearchus C.V. Ams­ter­dam
Bernard Lieve­g­oed­ klin­iek Bilthoven 1994
ISBN 90−73310−07−05.

Hen­ri­ette Dekkers e.a.
Bor­der­line Erkrankun­gen
Beiträge zur Aus­gestal­tung einer antro­posophis­chen Psy­chother­a­pie
Ver­lag Freies Geis­tesleben Stuttgart
ISBN 3−7725−1747−1.

Rudolf Steiner
nawo­ord door Hen­ri­ëtte Dekkers-​Appel
Psy­chosofie
De dynamiek van de ziel;
Uit­gev­erij Vrij Geestesleven Zeist
ISBN 90−6038−386−9.